ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
D10 Apartman

2018.05.25

1 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Cégnév: D10 Apartman

Név : Vinczéné Túrós Zsuzsanna
Levélcím: 7624 Pécs, Damjanich u. 10
Adószám: 68650485-1-22
Telefonszámok: +36 20 398 4298

Hosting szolgáltató: C-Host Kft , Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
E-mail: info@nethely.hu Telefon: +36-1-445-2038 Honlap:
https://www.nethely.hu
E-mail cím: info@nethely.hu, (a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő)

2 FOGALOM – MEGHATÁROZÁSOK
2.1 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ;
2.2 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;
2.3 az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;
2.4 nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
2.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
2.6 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
2.7 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg
kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
2.8 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
2.9 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
2.10 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.
3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A http://d10apartman.hu/látogatóinak, felhasználóinak, a Szolgáltatások
igénybe vevőinek (továbbá Felhasználók, Ügyfél) kiszolgálása. Foglalások,
tájékoztatások küldése, árajánlatok kiküldése a kifejezetten ehhez hozzájárulásukat
megadó Felhasználók számára.
A Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát, melyben cégeknek és magánszemélyeknek nyújt Szolgáltatást. Továbbá
kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat személyes
adatainak kezelésével kapcsolatos rendelkezéseiről, adatkezelési elveiről. Bemutatja
azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben
megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
• évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
• évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
• évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.
tv.)
• évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
• évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
• gyakorlat tilalmáról
• évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.)
• évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
• információszabadságról (Infotv.)
4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos adatkezelése az érintettek önkéntes
hozzájárulásán alapul. (Lsd. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett hozzájárulása)
5 ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN
Szolgáltató http://d10apartman.hu/címen elérhető szolgáltatásának
adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők
minden oldal aljáról a http://d10apartman.hu/adatkezelesi-tajekoztato/címen.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy
– törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
rendelete elrendeli. Szolgáltató weboldalain mindenki önszántából tud regisztrálni
cégként vagy természetes, cselekvőképes 18. életévét betöltött személyként és
regisztrációjával elismeri, hogy csakis saját adatait adja meg, tehát nem regisztrál más
nevében.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és a kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e
célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő
tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen,
közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy
kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
• felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
• pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása
tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések
akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi,
és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
6 AZ ÉRINTETTEK KÖRE
A weboldal látogatói, felhasználói, a szolgáltatások igénybevevői.
7 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS RENDELTETÉSE
A Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásuk során az alább felsorolt adatokat adhatják
meg.
7.1 Foglalás és üzenetküldés céljából:
Adat személyes adat: Az adatkezelés célja:
Név Az Ön neve, a kapcsolatfelvétel
megszólításhoz szükséges.
Cím Számla kiállításához szükséges
Telefonszám Az Ön telefonszáma a
kapcsolatfelvételhez szükséges.
Szolgáltató ezen a számon szükség
esetén kezdeményez kapcsolatfelvételt.
E-mail cím Az elérhetőség megadása szükséges.
Kapcsolattartás és visszaigazolás
végett.
Érkezés Foglalás rögzítéséhez szükséges.
Elutazás Foglalás rögzítéséhez szükséges.
Üzenet Melyeknek célja a hatékonyabb
kommunikáció.
8 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Foglaláskor az igénybe vett szolgáltatás elvégzéséig, maradnak megőrzés alatt a
személyes adatok.
Kivételt képeznek a számlák melyek szintén tartalmaznak személyes adatokat, ezekről a
számviteli törvények rendelkeznek.
A Szolgáltatások igénybevételekor a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek
későbbi bizonyítása érdekében a szerződések, tárolásra kerülnek (a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény alapján 8 évig kell megőrizni ezeket az adatokat).
9 AZ ADATKEZELÉS MÓDJA
9.1 Az adatszerzés biztonságos folyamata
A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
1. Az adatgyűjtés online foglaláson keresztül valósul meg. Az adatok tekintetében
mindenki csak saját valós adatait adhatja meg (más helyett nem foglalhat).
2. Telefonhíváson, skype-on, viberen keresztül is bekérhető foglalás a leendő vagy
meglévő ügyfél részéről, melyben többnyire e-mailen kap választ, tájékoztatást.
9.2 Az adatok marketing célú felhasználása
Szolgáltató nem használja az adatokat marketing célokra.
9.3 A személyes adatok tárolásának módja, helye
Szolgáltató számítástechnikai programja által gyűjti az adatokat, melyet a hosting cég
által biztosított tárhely szerverén kerülnek tárolásra adatmegőrzési helyként. A
számlázási adatok pedig a készpénzfizetési számlatömbben találhatóak meg.
10 ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE
Szolgáltató jogosult megosztani a szolgáltatást igénybevevő személyes adatait az
esetleges jövőbeli külsős vagy egyéb tevékenységet folytató partnereivel, akik kizárólag
a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon használhatja fel illetve kezelheti
az adatokat a tájékoztatóban leírt alapelvek tiszteletben tartásával.
Az alvállalkozók vagy közreműködők kötelesek a személyes adatokat az utasításaink
szerint kezelni, a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából,
szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben, pl. tárhely, honlap felhasználásához,
fejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy
az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése,
illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az
EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság
területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
10.1 Google Analytics, Google Adwords és Facebook
Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak
független mérését (pl. Google). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak
részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos
adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni
a www.google.com/adsense címen található elérhetőségein. A Google AdSense
érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen
kezdeményezheti: www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&h
l=hu
A konverziókövetők segítségével szerzett információk célja, hogy konverziós
statisztikákat készítsenek. Ezúton lehetséges tájékozódni a hirdetésekre kattintó,
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Felhasználók számáról, azonban
ezek olyan információt nem tartalmaznak, melyekkel bármelyik Felhasználót azonosítani
lehetne. Ha a Felhasználó nem kíván részt venni a konverziókövetésben akkor
böngészőjében letilthatja a cookie-k telepítését és így nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban sem.
A Google AdWords (további információ: https://adwords.google.com/home lényege, hogy
mások elhelyezhetik a hirdetésüket Szolgáltató honlapján, mely szintén személyre
szabottan jelenhet meg az érdeklődő számára. A Facebook (bővebb
információ: https://www.facebook.com/about/privacy/update) segítségével pedig like-olni
lehet az egyes cikkeket az oldalon vagy megosztani azt.
10.2 Google AdWords konverziókövetésről szóló tájékoztatás
A Szolgáltató a Google AdWords szolgáltatásait is használja, melynek része a része
a Google konverziókövető szolgáltatás. A Google konverziókövetés a Google Inc.
elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
„Google“).
Amikor Felhasználó Google-hirdetés segítségével jut el egy weboldalra, akkor egy cookie
kerül a számítógépére a konverziókövetésnek megfelelően, mely érvényessége
korlátozott és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot.
Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor ez a cookie nem
járt le és a Felhasználó honlapokat böngész éppen, akkor a Szolgáltató és a Google is
észleli, ha a hirdetésre kattint a Felhasználó. Mivel minden Google AdWords ügyfél
másik cookie-t kap, így azok nem nyomon követhetőek. A cookie-k segítségével
azonban az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
statisztikákat készítenek el. Ennek segítségével tudnak az AdWords ügyfelei tájékozódni
a hirdetésükre kattintó, valamint konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított
felhasználók számáról. Ezekkel az adatokkal azonban nem lehet a felhasználókat
azonosítani. A konverziókövetési statisztikában nem szerepel a Felhasználó adata, ha a
böngészőnkben a cookie-k telepítésének lehetőségét letiltja. További információ valamint
a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető
el: www.google.de/policies/privacy/
10.3 A Szolgáltató által igénybe vett szoftverek, szolgáltatások
• Google AdWords: https://adwords.google.com/,
• Google Analytics: www.google.com/analytics
• Search
Console: https://support.google.com/webmasters/answer/4559176?hl=hu (bőveb
b infó: https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=hu)
• Facebook: https://www.facebook.com/
• Youtube: https://www.youtube.com/
• Twitter: https://twitter.com/ (a cookie-k kapcsán bővebben
angolul: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies)
• Google+: https://www.google.hu/
• Google Adatvédelmi nyilatkozat,
angolul: https://policies.google.com/privacy?hl=en
• Facebook Adatvédelmi nyilatkozat
angolul: https://www.facebook.com/about/privacy/update
10.4 Közösségi oldalak
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak
adatkezelése körében a következőket:
• az adatgyűjtés ténye,
• az érintettek köre,
• az adatgyűjtés célja,
• az adatkezelés időtartama,
• az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
• az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest,
Google+, Instagram, stb. közösségi oldalakon történő regisztrálással a Felhasználó neve
és a Felhasználó nyilvános profilképe segítségével.
Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Youtube, Twitter,
Pinterest, Google+, Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
népszerűsítése, „lájkolása”.
Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje, adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: maga az adatkezelés a közösségi oldalakon történik, így az adott közösségi
oldalon tájékozódhat a Felhasználó az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az
átadás módjáról, és jogalapjáról. Az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok
törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása által az adott közösségi
oldalon.
10.5 Cookiek (sütik) kezelése
Szolgáltató a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie
adatkezelése körében a következőket:
• az adatgyűjtés ténye,
• az érintettek köre,
• az adatgyűjtés célja,
• az adatkezelés időtartama,
• az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
• az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, időpontok, illetve
dátumok
Az érintettek köre: valamennyi weboldalt látogató
Az adatkezelés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a
session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
többnyire az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a
Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Cookie élettartam: 20
nap, adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása, további
információk:http://hu.facebook.com/help/cookies/
A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás
érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek
el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit
kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai
során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit
a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van
lehetőség.
A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a
böngésző bezárásával törlődhetnek. A Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan
elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző
bezárása után is megmaradhat a cookie manuális törléséig, illetve időtartamának
lejáratáig, mely beállítással módosítható. A Felhasználó végfelhasználói készülékén
elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő
beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az
esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott
szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói
készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A flash cookie végleges
törléséről az alábbi oldalakon olvashat
bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyiobjektum/
(magyar
nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/setting
s_manager07.html (angol nyelven).
10.6 Adatfeldolgozók
11 AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
11.1 Tartalom és információ megosztás
A Felhasználó által megadott tartalomért kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre.
1 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Cégnév: D10 Apartman
Levélcím: 7624 Pécs, Damjanich u. 10
Adószám: 82986322-1-32
Telefonszámok: +36 20 398 4298
Hosting szolgáltató: C-Host Kft , Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
E-mail: info@nethely.hu Telefon: +36-1-445-2038
Honlap: https://nethely.hu
E-mail cím: info@nethely.hu, (a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő)
11.2 Tájékoztatás
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által, az adott
szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az általa
kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról
és címzettjéről. Valamint az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és
az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért
tájékoztatást, az adott szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az általa megjelölt
elérhetőségeken.
Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Szolgáltató -t tájékoztatás adása,
adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Szolgáltató a
megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes
adatokat rendelkezésre bocsátja.
11.3 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
• személyes adatainak helyesbítését,
• személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
zárolását,
• adatainak hordozhatóságát – amennyiben az adathordozás automatizált módon
történik, papíralapú kezelésre nem vonatkozik
A tájékoztatással kapcsolatban amennyiben az érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy túlzó (ilyen a különösen ismétlődő jelleg is), az adatkezelő a
kérelem teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, illetve megtagadhatja azt.
11.4 Adatok módosítása, törlése, zárolása
A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak
helyesbítését törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és
mód(ok)on (pl. e-mail útján). A Felhasználó személyes adatait törli a Szolgáltató, ha
kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves –
és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja
ki.
A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számlázási)
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – Szolgáltató törli a
szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes
adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem
jelenti a szolgáltatás megszűnését.
Törlés helyett Szolgáltató zárolja az adatokat akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a
Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli
Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárja.
A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú
megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél stb.)
külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek
alján. A Felhasználási Feltételekben és Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott
esetekben – a jogszabályok adta keretek között – a hozzájárulás visszavonása után a
Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár
a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.
11.5 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelése vagy továbbítása kizárólag Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges.
Ha Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is –
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján
tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó
személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó
adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére,
ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
11.6 Az adathordozhatósághoz való jog az alábbi jogokat jelenti:
• jogot arra, hogy az érintett a személyes adatokat „tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban” megkapja
• jogot arra, hogy az érintett kérje az adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását anélkül, hogy ezt az eredeti adatkezelő akadályozná (ez a jog az
érintett kérésére történő, a személyes adatok különböző adatkezelők közötti
adattovábbítást hivatott elősegíteni).
11.7 Igény bejelentése
Szolgáltató az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére egyféle módon
lehetőséget adhat: e-mail útján.
A Szolgáltató részére a Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó által korábban
megadott e-mail címéről érkezett igényt tekinti Szolgáltató a Felhasználótól érkezett
igénynek. Egyéb e-mail címről a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – Szolgáltató
részére a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói
minőségét.
Amennyiben Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az
adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a
rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint
az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes
adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve
másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó
bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti
a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó
adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
12 EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú
módosítására. Amennyiben Szolgáltató a jelen oldalt módosítja, frissíti, a módosítás a
közzétételtől automatikusan érvénybe lép. Ezért felhívjuk a weboldal látogatóinak
figyelmét, hogy a weboldalon lévő legfrissebb változat elolvasását végezzék el.
13 BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT, HATÓSÁGI ELJÁRÁS
Szolgáltató akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények
előterjesztésének lehetőségét, amennyiben a Felhasználó vagy egyéb érintett a
jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az
érintett adattal fennálló kapcsolatát.
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén
az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100
Telefax: 06-1-269-3541
E-mail: adatved@obh.hu
Név: Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 20 33
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
D10 Apartman
2018.05.25
1 A weboldal bármilyen jellegű használata esetén az itt közzétett Felhasználási
Feltételek érvényesek a weboldalt látogatók részére (függetlenül attól, hogy
foglaltak e vagy sem) és magával vonja az alábbi Felhasználási Feltételek
elfogadását.
A Szolgáltató reméli, hogy sok hasznos információ található a weboldalon, de az
olvasóknak mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakember
által elvégzett munkát.
A weboldalon található információk felnőtteknek szólnak. Ezen kívül az oldalakon
található információért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató. Az olvasó
felelőssége az is, hogy megfelelően értelmezze az információkat. Ezekért az
információkért, mint ahogyan bármilyen más – akár a Szolgáltatótól, akár mástól
származó – az internetes weboldalon megjelenő információnak a felhasználásából eredő
esetleges károkért vagy hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató.
Az oldalon megjelenő valamennyi reklám után (mely más cég vagy személy
szolgáltatását képviseli) szintén nem vállal felelősséget. Beleértve természetesen a
cikkekben, videókban lévő reklámokat is.
Az összes weboldalon található valamennyi leírt, vagy kimondott stb. információra
érvényesek az alábbi feltételek. Aki ezeket meglátogatja, az ráutaló magatartásával
automatikusan elfogadja az összes itt leírt feltételt, melyek időről időre megváltozhatnak.
Bármelyik internetes oldal aljáról elérhetőek a Felhasználási Feltételek.
1 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Cégnév: D10 Apartman
Levélcím: 7624 Pécs, Damjanich u. 10
Adószám: 82986322-1-32
Telefonszámok: +36 20 398 4298
Hosting szolgáltató: C-Host Kft , Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
E-mail: info@nethely.hu Telefon: +36-1-445-2038 Honlap: https://
www.nethely.hu
E-mail cím: info@nethely.hu, (a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő)
A Szolgáltató a leírtak ismeretét természetesnek veszi, elvolvasásuk elmulasztása nem
képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Az oldalon megjelenő népszerűen használt
fogalmakat (például apartman, foglalás, e-mail stb.) külön nem magyarázza el, mivel
ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekinti, és természetesnek tartja, hogy
az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét ismeri az olvasó, hiszen az internet
használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó. Aki elhagyja a honlap
bármelyik oldalát és más internetes honlapra kerül, akkor ott más feltételek a mérvadóak.
2 Szerzői jog
Minden szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog a honlapon található bármely szöveg, kép
és más anyaggal kapcsolatosan Szolgáltató tulajdonát képezi.
Az oldalakon látható adatok elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban.
Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat.
Szolgáltató nem vállalja a felelősséget azokért az esetekért sem, amikor valaki olyan
helyről éri el a weboldalt, és úgy használja fel az itt talált információkat ahol, és ahogyan
azt a helyi törvények tiltják. Abban az esetben, ha valaki meglátogatja a weboldalt, úgy
tekinthető, hogy a leírtakat tudomásul vette. E tekintetben nincs semmilyen különbség
regisztrált és nem regisztrált Felhasználók között. Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot,
hogy a leírtakat szabadon megváltoztassa. Nem vállal felelősséget az oldalon megjelent
információkkal, illetve bármilyen az oldalak látogatásából eredő egyéb káresetre
vonatkozóan.
Továbbá – bár igyekszik mindent megtenni a zavartalan felhasználás érdekében –, nem
garantálja, hogy a weboldal használata mindig hibamentes lesz, és nem vállal semmilyen
felelősséget arra az esetre, ha a látogató számítógépes rendszere vagy egyéb tulajdona
vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, a weboldal használata során.
3 Foglalással automatikusan az alábbi feltételek kerülnek jóváhagyásra
a Foglaló feliratkozásával jóváhagyja, hogy csak a valóságnak megfelelő
adatokat adott meg, mely fölött csakis neki van hatásköre, így pl. nem más helyett foglal,
vagy nem mással közösen használt e-mail címet adott meg. Így minden esetben megkap
minden levelet, amit neki címezve elküld a Szolgáltató.
4 Jogorvoslat
Felhasználó panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségen, aki 30 napon belül válaszol erre. És ugyanezen a címen Felhasználó
jelezheti kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. Ha
panasz esetén a válasszal a Felhasználó nem ért egyet akkor a területileg illetékes
szakhatóságot érdemes felkeresnie: az ügytől függően Fogyasztóvédelmi
Felügyelőség, Kormányhivatal, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala, Nemzeti Adó és Vámhivatal és Békéltető Testület

ADATVEDELMI SZABALYZAT .pdf

 

 

[wpgdprc_access_request_form]

.